×

پیاده سازی و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

۱۵,۰۰۰ تومان

روش تست جعبه خاکستری نرم افزار

۱۵,۰۰۰ تومان

تأثیر تحلیلگر کسب و کار در نیازسنجی اطلاعات پروژه

۱۵,۰۰۰ تومان

تست یکپارچگی

۱۵,۰۰۰ تومان

ارتباط حافظه سازمانی و تأثیرش در ERP

۱۵,۰۰۰ تومان
0