×

استفاده از تخصیص و مهاجرت وظیفه در چندپردازنده ای ها

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موبایل سلولی با استفاده از روش عصبی-فازی بهینه شده

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از تعادل بار توزیع شده و مجازی سازی در رایانش ابری

۹۸,۰۰۰ تومان

پیش بینی بیماری سکته قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۹۸,۰۰۰ تومان

بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

۹۵,۰۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

۹۵,۰۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

پیش بینی احتمال رخداد بیماری دیابت با استفاده از داده کاوی

۹۸,۰۰۰ تومان

ارائه یک درخت بهینه احتمالاتی به منظور اجتناب از تصادم در سیستم هایRFID

۹۸,۰۰۰ تومان
0