×

نوآوری استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

رتبه بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم های یادگیری

۱۹,۰۰۰ تومان

شبکه حسگر بی‌سیم و مدیریت کلید در شبکه حسگر بی سیم

۲۸,۰۰۰ تومان

تشخیص بدافزار روت کیت

۳۰,۰۰۰ تومان

مدل های کسب وکار برای توسعه پایدار

۱۰,۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در حوزه ی ERP

۱۵,۰۰۰ تومان

استفاده از تخصیص و مهاجرت وظیفه در چندپردازنده ای ها

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موبایل سلولی با استفاده از روش عصبی-فازی بهینه شده

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از تعادل بار توزیع شده و مجازی سازی در رایانش ابری

۹۸,۰۰۰ تومان

پیش بینی بیماری سکته قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۹۸,۰۰۰ تومان
0