×

مدیریت پیکربندی نرم افزار

۱۶,۰۰۰ تومان

متدولوژی نیازسنجی اطلاعات

۱۵,۰۰۰ تومان

زبـان مـدلسـازی یکپارچـه

۱۷,۰۰۰ تومان

روش ها و الگوهای نیازسنجی

۱۵,۰۰۰ تومان

خودکارسازی تست نرم افزار

۱۵,۰۰۰ تومان

روش های تست جعبه سیاه و جعبه سفید

۱۵,۰۰۰ تومان

تست رابط گرافیکی کاربر

۱۵,۰۰۰ تومان

بررسی اهرم های توانمندسازی مدیریت دانش

۱۵,۰۰۰ تومان

بررسی استراتژی های استقرار در سیستم های اطلاعاتی

۱۵,۰۰۰ تومان

استخراج نیازمندیها

۱۵,۰۰۰ تومان
0