×

نوآوری استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

مدل های کسب وکار برای توسعه پایدار

۱۰,۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در حوزه ی ERP

۱۵,۰۰۰ تومان

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

۷,۰۰۰ تومان

چالش های امنیت محاسبات ابری و بررسی راه حلها

۱۵,۰۰۰ تومان

آینده نگاری در استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

استفاده از ادوات فکتس در سرمایه گذاری و برنامه ریزی توسعه ای خطوط انتقال

۱۷,۰۰۰ تومان

ابعاد یک پروژه آینده نگاری و متغیرهای مرتبط با این ابعاد

۶,۰۰۰ تومان

مهندسی نیازمندی ها در الگوی سرویس گرا

۱۵,۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در موفقیت ERP

۱۵,۰۰۰ تومان
0