سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موبایل سلولی با استفاده از روش عصبی-فازی بهینه شده

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان