استفاده از تخصیص و مهاجرت وظیفه در چندپردازنده ای ها

۹۸۰۰۰ تومان

بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از تعادل بار توزیع شده و مجازی سازی در رایانش ابری

۹۸۰۰۰ تومان

پیش بینی بیماری سکته قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۹۸۰۰۰ تومان

بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

۱۰۰۰۰۰ تومان

شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

۹۵۰۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

۹۵۰۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو

۹۵۰۰۰ تومان

پیش بینی احتمال رخداد بیماری دیابت با استفاده از داده کاوی

۹۸۰۰۰ تومان
0