پیش بینی احتمال رخداد بیماری دیابت با استفاده از داده کاوی

۹۸,۰۰۰ تومان