بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

۱۰۰۰۰۰ تومان

یک روش جدید بهبود تصاویر رنگی مبتنی بر منطق فازی

۹۸۰۰۰ تومان
0