مدل های کسب وکار برای توسعه پایدار

۱۰۰۰۰ تومان

نوآوری استراتژیک

۱۰۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در حوزه ی ERP

۱۵۰۰۰ تومان

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

۷۰۰۰ تومان

چالش های امنیت محاسبات ابری و بررسی راه حلها

۱۵۰۰۰ تومان

آینده نگاری در استراتژیک

۱۰۰۰۰ تومان

استفاده از ادوات فکتس در سرمایه گذاری و برنامه ریزی توسعه ای خطوط انتقال

۱۷۰۰۰ تومان

ابعاد یک پروژه آینده نگاری و متغیرهای مرتبط با این ابعاد

۵۰۰۰ تومان

مهندسی نیازمندی ها در الگوی سرویس گرا

۱۵۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در موفقیت ERP

۱۵۰۰۰ تومان
0