شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

۹۵۰۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

۹۵۰۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو

۹۵۰۰۰ تومان
0