استفاده از تخصیص و مهاجرت وظیفه در چندپردازنده ای ها

۹۸۰۰۰ تومان

سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موبایل سلولی با استفاده از روش عصبی-فازی بهینه شده

۹۸۰۰۰ تومان

بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از تعادل بار توزیع شده و مجازی سازی در رایانش ابری

۹۸۰۰۰ تومان

بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

۱۰۰۰۰۰ تومان
0