تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

۵۰۰۰۰ تومان